Miniforløb om samarbejdskompetencer

For mere info: ki@kg.dk

På Københavns åbne Gymnasium arbejder vi på at styrke elevernes samarbejdskompetencer ved dels at bevidstgøre dem om egne styrker og svagheder gennem Whole Brain-modellen og dels ved at tematisere det gode samarbejde som form. Som en velkommen sidegevinst kan arbejdet bruges til at træne interkulturelle kompetencer i det små og styrke klassesammenholdet i fx de nye 1.g-klasser.

Forløbet falder i to dele, først to moduler, der træner det gode samarbejde gennem ikke-faglige øvelser, derefter et modul, som udfolder samarbejdskompetencerne i forbindelse med en faglig opgave.

Første del:

2 moduler med fokus på at styrke elevernes samarbejdskompetencer

Eleverne skal træne gruppearbejdet som form. Formålet er at styrke elevernes samarbejdskompetencer, og bevidstgøre dem om forskellige roller i gruppen. Hensigten er, at eleverne opnår en forståelse af, at det gode samarbejde rækker langt videre end blot at dele en opgave op og så samle den i google. De skal lære at håndtere gruppeprocesser – også når disse indimellem er konfliktfyldte.

Det gode samarbejde giver et løft. Sammen er vi mere end summen af os. Det er et vilkår, at vi alle skal kunne samarbejde med vidt forskellige mennesker, i vidt forskellige situationer. Evnen til at kunne det er vigtig, men det er ikke noget man bare kan, det er noget man skal træne og øve sig på.

Konkret

Klassen bliver opdelt i nye studiegrupper (6 personer) ud fra de resultater, de har fået i Whole-Brain-testen (se power pointen Whole Brain Final).

Whole-Brain testen skal bruges som et værktøj, der kan give eleverne et billede af egne styrker og læringspræferencer. Testen giver dem ligeledes indsigt i, at andre mennesker kan tænke og arbejde helt forskelligt fra dem selv. Når det lykkes bedst, kan man ud fra Whole-Brain testen tale med eleverne om “komplementære kompetencer” – dvs. at den ideale gruppe består af mennesker, der kan noget forskelligt og at det er en styrk, selvom det ofte fører til konflikter.

Som med alle andre personlighedstest skal Whole-Brain introduceres til eleverne – ikke som en sandhed, et komplet billede, men som et bud på nogle arbejdsformer og styrker, som hver enkelt elev har præferencer for. Samt en snak om, hvad det betyder i et samarbejde.

Modulplan

 1. modul

Læreren skal huske at forberede byg bro af papir-leg (se stjernen i bunden af dokumentet)

 • Intro og hvad skal vi i dag (5 min)
 • samarbejde om “lege-projekt” bro af papir* (30 min)
 • (Læreren skal opildne til konkurrence og pres, mens broen bygges)
 • Plenum: Vi kigger på broerne, prøver at trille bold over. Vinder kåres. (20 min)
 • I gruppen: Snak om hvad der skete i samarbejdet, hvad gik godt, hvad gik galt, hvorfor blev det presset?  Hvad kan vi tage med videre? (5 min)
 • Opsamling i plenum: Fokus på relationer og samarbejde (blev de rigtige beslutninger truffet, hvordan fungerede planlægningen?) Hjælp eleverne med at fokusere på det der lykkedes i samarbejdet (15 min)
 • Eleverne arbejder nu 2 og 2: Refleksion om et godt tidligere samarbejde, hvorfor virkede det? Hvilke retningslinjer for det gode samarbejde kan man opstille ud fra  deres erfaring?
 • Hvert par skriver deres bedste erfaringer/råd/retningslinjer på tavlen
 • afslutning
 1. modul

Læreren skal læse vejledningen til Whole Brain-modellen, så den kan introduceres tydeligt  (pp Whole brain final)

 • Fortsætter der hvor 1. modul sluttede, nemlig ved de skrevne retningslinjer på tavlen.
 • Eleverne sætter en streg ved det råd, de synes er bedst. Hver elev må sætte 3 streger (5 min)
 • Læreren samler op og vi har nu 3 leveregler for gruppearbejde hos os. (5 min)
 • Vælg en-to elever, der skriver klassens udvalgte retningslinjer for det gode samarbejde – Hænges på den sorte opslagstavle i mellemgangen på 200-gangen
 • Læreren: snak om, at gruppearbejde også kan være svært, vi er forskellige og gør ting på forskellige måder, har forskellige ambitioner etc. (5 min)
 • Lærer: Præsentation af Whole- Brain, husk at der ikke er et rigtigt svar. Hjælp eleverne med vanskelige ord. (7 min)
 • test (20 min)
 • hjælp til at forstå resultater
 • Reflekter 2 og 2: Kan du kende dig selv? Giv eksempler.
 • Lærer: Del eleverne op efter Whole- Brainmodellens 4 farver. Hver elev vil have en farve de har flest svar i. Sørg for at blande grupper på 6 personer, så flest mulige af modellens 4 farver er repræsenteret i de nye grupper (i det omfang, det kan lade sig gøre)
 • Herefter går gruppen sammen og taler om:
  • forventningsafstemning og snak om den gode gruppe.
  • hvad er vi for en gruppe? Hvad er vi gode til, hvad skal vi huske at være opmærksomme på?
 • afslutning af modulet

_________________________________________________________________________

 1. del

Sidste gang var der fokus på gruppedynamik. Denne gang skal det gode samarbejde kombineres med en større faglig opgave. Eleverne arbejder i de grupper, der blev dannet på baggrund af wholebrain, de er altså 6 i gruppen. Eleverne starter i modulplan A.

Til læreren: Det er (selvfølgelig) en god ide at præsentere den faglige opgave for eleverne i forhold til:

 • hvad den gårud på,
 • om den er i sammenhæng med de foregående timer eller ikke,
 • Tidsramme
 • hvilke krav er der til formidlingsform/produkt.

Det er vigtigt, at læreren afsætter tid til gruppedynamikken og refleksionen over den, da den er lige så meget i fokus som det faglige. Se modulplan B. Det gode samarbejde er en forudsætning for det faglige.

Modulplan

A

 • Læreren introducerer dagens plan, herunder de forskellige roller. Rollerne tager udgangspunkt i de 4 typer, som eleverne fandt frem til i whole-brain testen.
 • Eleverne sidder i deres grupper
  • Tag udgangspunkt i de samarbejdsråd, I formulerede efter Byg en bro-udfordringen – hvad skal I huske, for at jeres gruppearbejde bliver godt og produktivt? Noter gruppens leveregler.
  • Fordel roller mellem jer. Hver rolle har et ansvarsområde, som den enkelte tager på sig. Der følger både privilegier og ansvar med rollen. Sørg for at fordele de roller, som ikke bliver besat.

Roller:

Rollen, der er god til det praktiske. Denne rolle har fokus på HVORDAN, der arbejdes. Planlægger, holder tiden, strukturer, fordeler ansvarsområder, skaber overblik og sørger for, at gruppen når i mål med opgaven.

Rollen, der er god til at holde det faglige spor. Rollen har fokus på HVAD, der arbejdes med. Analyserer fakta, er rationel, nøjagtig og kritisk. Har ansvar for at opgaven forstås og det faglige niveau holdes.

Rollen, der er god til at starte op og finde på. Rollen har fokus på HVORFOR arbejder vi med det her? Idemager, der tænker kreativt og visionært, som eksperimenterer og ser nye, utraditionelle muligheder.

Rollen, der er god til at skabe en venlig og imødekommende stemning i gruppen. Rollen har fokus på HVEM vi er og hvordan vi arbejder godt sammen? Relationsbyggeren, der holder den gode tone, støtter, opmuntrer og sørger for, at alle bliver hørt.

 • Gå i gang med opgaven..
 1.   Eleverne skal have god mulighed for nedenstående drøftelser efter gruppearbejdet er afsluttet:
 • Gjorde det noget for det faglige, at I reflekterede over samarbejdet? Gjorde det noget for samarbejdet?
 • Opsamling på klassen, lykkedes det at holde den gode tone, selv i pressede situationer?

       

________________________________________________

*Byg en bro

6-8 personer i gruppen, dannet hurtigt ud fra hvor de sidder.

Opgave: Jeres opgave er at bygge en bro af avispapir og tape. Broen skal være mindst en halv meter høj og halvanden meter lang, og det skal være muligt at rulle en tennisbold hen over den.

Inden I begynder at bygge skal I lave en detaljeret arbejdstegning og en byggeplan. Tegningen skal være meget præcis. Hvis I undervejs finder ud af, at I ikke kan bygge broen, som I havde planlagt, skal I lave tegningen om, før I ændrer på selve broen. I har 30 minutter til jeres rådighed.         

Materialer:

masser af tape, masser af aviser, målebånd, tennisbold, sakse, papir og blyanter

Lærerens opgave: at holde tid og evt presse lidt med nedtællinger erc. Læreren skal også noterer, hvem der melder sig ud, hvem der tager teten.

Efterfølgende refleksionsspørgsmål:

Hvordan synes I det gik? Hvad gjorde processen god? Hvad gjorde processen dårlig? Hvad tænker I om rollefordelingen i gruppen? Fik I bygget den bro I havde planlagt? Hvad overraskede jer undervejs? Hvad medvirker til, at en gruppe fungerer godt? Hvad har I lært af at lave denne øvelse?

Whole Brain-modellen pptx

Scroll to Top