Globale HF’ere

Kalundborg Gymnasium og HF dannede i foråret 2012 rammen om et kursus for HF-lærere i Globale Gymnasier. Formålet var at få HF klasserne på de Globale Gymnasier inddraget i projektet og udvikle innovative, globalt orienterede forløb for HF eleverne.

Kalundborg Gymnasium var valgt som vært for kurset, fordi de har gode erfaringer med innovativ undervisning i deres HF klasser. Uddannelsesleder Mads Seneberg Christensen indledte dagen med en introduktion til innovativ undervisning på Kalundborg HF. Ifølge Mads Christensen er innovativ undervisning karakteriseret af følgende elementer: Undervisningen er deltagerstyret, der er fokus på elevaktivitet og ansvar mens læreren primært fungerer som tilrettelægger. Undervisningen er problemorienteret, det vil sige at eleverne arbejder med virkelige problemstillinger og så er undervisningen erfaringsbaseret og knyttet til elevernes egen hverdag og lokalsamfundet. Undervisningen er også resultatorienteret, hvilket betyder at eleverne skal afslutte forløbene med en meningsfuld præsentation, der repræsenterer deres arbejde og læring. Der skal desuden skabes rum for refleksion og være fokus på overføringsværdi, dvs. hvordan den tilegnede viden/erfaring kan overføres til andre situationer og kontekster.

Den innovative metode som de bruger i undervisningen på Kalundborg HF består af seks faser:

  • Vidensfasen
  • Den kreative fase
  • Den innovative fase
  • Iværksætter fasen
  • Formidlingsfasen
  • Refleksionsfasen

Under oplægget kom Mads Christensen med eksempler på, hvordan disse faser blev tænkt ind i konkrete undervisningsforløb og i forhold til progression gennem 1. og 2. hf.

Kirsten Lauta som er pædagogisk leder på Københavns Åbne Gymnasium med ansvar for gymnasiets pædagogiske arbejde med innovation fortalte om undervisningsforløb hun har været med til at udvikle i Globale Gymnasier regi. Forløbet kombinerer viden om komplekse problemstillinger med innovative forløb, hvor elevernes handlekompetencer udvikles.

Efter oplæggene fra Kirsten Lauta og Mads Christensen skulle de deltagende lærere som kom fra seks forskellige skoler udvikle forløb til undervisningen i HF klasser. Udviklingen skulle ske ved at lærerne selv anvendte de seks faser for innovativ undervisning og de udviklede forløb skulle både indeholde overvejelser omkring de seks faser og arbejde med globale problemstillinger.

En gruppe af lærere fra Ikast Brande planlagde et forløb i historie, religion, samfundsfag og dansk, som skulle integreres i forhold til en studietur til Liege, Bruxelles og Brügge. Forløbet skulle behandle problemstillinger omkring globalisering ved at stille skarpt på Belgiens kolonisering af Congo, migration og fordeling af ressourcer. Eleverne skal udarbejde webbaseret formidling i form af en avis eller hjemmeside i forbindelse med turen, som senere skal bruges i forbindelse med en KS eller dansk eksamen.

En gruppe lærere fra Rosborg og Svendborg Gymnasium planlagde et forløb, der kombinerede idræt, engelsk, samfundsfag og naturfag. I forløbet vil der være fokus på kost og sundhed. Som produkt blev foreslået en blog, hvor eleverne skulle udveksle ideer og billeder på sundhed og kostkultur med elever fra Rosborg og Svendborgs partnerskole i Egypten.

Forløbene skal nu færdigudvikles og gennemføres på skolerne, hvorefter forløb og erfaringer vil blive samlet og brugt til at videreudvikle arbejdet med at integrere Globale Gymnasier i HF uddannelserne. HF lærere på de Globale Gymnasier opfordres desuden til at melde sig til vores efteruddannelses kurser og andre projekter som løbende annonceres her på hjemmesiden.

Scroll to Top