Om globale gymnasier

Globale Gymnasier er et netværk af gymnasieskoler, der har forpligtet sig på at arbejde med uddannelse og dannelse i et globalt perspektiv, fordi vi mener at globaliseringen er et grundvilkår for vores elever.

Globale Gymnasier ser det som sin opgave at uddanne elever til at begå sig i en kompleks verden igennem de tre uddannelsestyper, vi repræsenterer: STX, HTX og HF. Vi ønsker at de kan agere som demokratiske, globale medborgere.

Af samme grund indgår globale problemstillinger i skolernes diskussioner af faglighed, kompetencer og dannelse med det sigte at sende vores elever ud i verden som danske verdensborgere.

Det indebærer tilegnelsen af globale kompetencer med udgangspunkt i egen kultur, historie og virkelighed, og mødet med det andet, en større verdens andre opfattelser, der kan udfordre vores elever til refleksion over grundlæggende antagelser.

Læs vores samlede vision og organisering her.

Globale Kompetencer

Begreber som globalisering og internationalisering kan opleves som flyvske og vanskelige at få greb om i en didaktisk sammenhæng. Derfor har vi, inspireret af Veronica Boix-Mansilla, udviklet Det Globale Kompetencehjul, som bryder det flyvske ned i fire håndterbare globale kompetencer: Global faglighed, Interkulturel dannelse, Horisont og Kaosparathed & handling.

Global faglighed peger på en undervisning, der inddrager aktuelle problemstillinger og behandler materiale, som stammer fra forskellige dele af verden med den diversitet i synspunkter og verdensopfattelser, det indebærer.

Interkulturel dannelse fokuserer på mødet med den anden og den andens kultur, lokalt og globalt. Nye medier giver rig mulighed for, at eleverne samarbejde om fælles opgaver og deler viden med unge fra andre dele af kloden. Derigennem styrkes deres sociale kompetencer ikke blot til en national men til en global kontekst.

Horisont arbejder med at øge elevernes forståelse af sig selv som verdensborger med selvindsigt og udsyn.

Kaosparathed & handling ruster eleverne til at tackle en uventet situation, når de møder den, med brug af de redskaber, de besidder og opdager, at de har. Hermed styrkes de i at involvere sig i nye sammenhænge, og samtidig blive i stand til at tage vare på sig selv undervejs.

Motivation

Globalisering er et udtryk for, at verden bliver stadig mere sammenvævet. Mennesker, arbejdskraft, penge, informationer, mv. bevæger sig i stigende hast over grænser. Verden er omskiftelig, usikker, og kompleks. Løsningerne på grænseoverskridende kriser – både de finansielle, klimatiske og demografiske – ligger uden for nationalstaternes formåen og kalder på international handling.

Globale Gymnasier ønsker at være et netværk af skoler der strategisk forpligter sig til at udvikle eleverne til globale medborgere, og som ønsker at styrke dette arbejde gennem engageret samarbejde med netværkets øvrige skoler.

Læs om oprettelsen af Globale Gymnasier i artiklen “Globalisering og uddannelse” af Anne Mette W. Nielsen.

Eksempler på samarbejder

Mål

Målet er på én gang at fremme åbenheden for alternative verdensopfattelser og at styrke evnen til at håndtere og kunne navigere i flertydighed og at fremme livsmod og livsduelighed.

Ideal

Idealet er en dannelse med en social kompetence, en særlig menneskelig kapacitet til at handle sammen med andre og fremme fællesskabet med andre.